Můj 11. spis - Sky aneb Nebe

Autor: Michal Novotný

Obsah:  Moc se omlouvám
            Musím se obětovat
            Láska
            Optimismus
            Naše krédo
            Štěstí, sláva
            Kouzelníci dnešní doby
            I am blind
            All I want is your love
            Sky
            Hackers

Počet básní: 11 - 7 českých, 4 anglické

Moc se omlouvám

 

Stalo-li se, zklamal-li jsem,

opustila-li zas moje duše Zem,

je mi to moc líto a

moc se za to omlouvám,

ale nechtěl jsem

už zas být tak sám.

Šel jsem navštívit našeho Boha,

jo, být sám Bohem – to je moje touha.

Bůh mně nikdy neopouští a

stále mi mé hříchy odpouští.

Stále mi s něčím pomáhá,

Kdo v Boha nevěří, ten váhá.

Moc se omlouvám za všechny hříchy své,

za vše, čím jsem mohl ostatní zranit.

Nikdy jsem nebyl ten, kdo chtěl někoho ranit.

 

Moc se omlouvám za všechna zklamání,

moc se omlouvám za to jaký někdy jsem,

ale pochop, že občas (i) já mám špatný den.

Moc se omlouvám za dny, kdy na mně nebylo spolehnutí,

ale nemohl jsem, protože vím, že někteří lidé dokáží být krutí.

Občas jsem byl pod nátlakem z jiných stran,

vyvaroval jsem se od nich ran.

Moc se omlouvám za vše, co nebylo čestné,

Já vím – i některé mé názory byly zcestné.

 

Musím se obětovat

 

Se srdcem plným lásky,

hladím tvoje hezké vlásky.

Na duši mám vrásky,

protože jsem se zamiloval do takové krásky.

 

Stejně nevím, jak moc tě miluju,

když tě zklamu, moc toho lituju.

Zklamat tě já nikdy nechtěl a taky nechci,

ale pochop – existují i jiné věci než ty (jsi).

Nemohu přece kvůli lásce k tobě ublížit sobě.

Holka, mám tě moc rád a chci s tebou stále být,

ne – teď už tě nenechám odejít.

 

Mám tě sice moc rád, ale musím se obětovat!

 

Přestože tě stále moc miluju, už nejsi tím jediným, co chci v životě mít.

Pochopil jsem, že bohužel nemůžeš být to jediné, pro co mám žít.

Bylo by krásné pouze pro lásku žít, ale člověk se stále musí snažit,

aby mohl stále lepší ve své práci být.

Dlouho mi trvalo než jsem se smířil s realitou,

nikdy jsem nepočítal s prohrou tak krutou.

Avšak jedno jsem pochopil po tomto smíření –

za tohle mi nestojí žádné trápení.

Člověk by měl v duši stále optimismus mít,

lépe by se mu mohlo potom žít.

 

Láska

 

Existuje vůbec láska? Věří v ni i moje kráska?

Nebo věří jen ve fyzickou přitažlivost?

A na nějaké řeči o lásce nemá trpělivost?

Myslím si, že láska je citem skutečným,

a já vím, že taky překrásným.

Zda-li věříš ty – to je otázka,

Zda-li i do tvého srdce je připuštěna láska.

Dovol mi otázku – kolik lidí ještě věří v lásku?

Zda-li patříš mezi ně – tváříš se tak nevinně.

Odpověď jen ty můžeš znát,

říct mi pravdu se nemusíš bát.

Řekni mi svoji pravdu, chci ji znát,

chci vědět něco víc o té, kterou mám rád.

 

Optimismus

 

Pesimismus ti už nesedí.

zbav se ho – on se nedědí.

Pesimismus ti vůbec nesluší,

udělej tedy něco se svou duší.

Zbav se všech mindráků, jestli nějaké máš,

Každé chvilky, každého okamžiku si važ.

Člověk k pesimismu přece nebyl zrozen,

pesimistou není čerstvě narozen!

Pesimistou se stáváš až časem,

kdy se nechceš vrátit na Zem.

Vždyť ti to za to přece nestojí,

poslouchej – to jen bohové tě testují.

Žádná bolest není bolestí skutečnou,

Jen božská vůle je věcí zmatečnou.

 

Pesimismus dnes už není v módě,

utop ho v horké vodě.

Pak oblékni se jak se sluší

A povol optimismus svojí duši.

Hoď se do gala a pořádně to rozjeď,

teď je ten správný čas – teď!

 

Naše krédo

 

Člověk by měl dělat jen to, co umí,

Neměl by se zajímat o to, čemu nerozumí.

Když rád pije alkohol a

poslouchá jen rock ‘n‘ roll,

říct by se to neměl bát,

měl by se k tomu všemu přiznat.

Každý z nás nějaký je,

každý, kdo tu s námi žije.

Lidé jsou různí – někteří zlí, někteří hodní.

Zkus poznat všechny lidi, které chceš znát,

ale já nejsem Bůh, abych ti na to věky mohl dát.

Snaž se skrýt svou pravou tvář,

Snaž se skrýt sám sebe.

Měj nad sebou svatozář,

ať pod ní vidí tebe!

 

Člověk by se neměl stále snažit dosáhnout nemožného,

a měl by se brzy vrátit do života skutečného.

Někomu se to však nelíbí, protože realitu nemá hezkou,

už ho to nebaví, chce už jít zas jinou stezkou.

Ve skutečnosti neví, co chce a snaží se někým být,

doufá, že mu to pomůže lépe žít.

Budoucnost vidí příliš nejistou,

když jde tou svou cestou.

Potřebuje se vyléčit z depresí svých,

potřebuje, aby ho oslovil zas smích.

 

Štěstí, sláva

 

Štěstí, sláva, uznání,

to je jeho vyznání.

Toho všeho docílil,

ale teď už nemá sil.

Každý jednou zestárne,

i kdyby celý svět jeho byl.

A jednou tu musí přijít,

protože už nemá sil.

Jednou se musí své práce vzdát,

Už je starý –  neměl by si lhát.

Je to pro něj těžké – vždyť je workholik,

Nechce se však léčit – není alkoholik.

 

I když skončí se svou prací, duchem bude přítomen,

Bude na svou práci vzpomínat každý den.

On však nikdy nezemře, jeho jménu tu navždy zůstane,

Má příliš velké zásluhy, to zemřít nesmí – to prostě ne!

On nejlepším byl, nejlepším co doposud žil.

Nikdo lepší se ještě nenarodil,

 když mnoho mělo stejný cíl.

 

Kouzelníci dnešní doby

 

Co si člověk představí pod pojmem kouzlení?

Většinou jen prázdné snění.

Ptáš se kouzelníka, jestli něco prozradí?

Ale kdepak – to oni neradi.

Pravý kouzelník ti neprozradí svoje triky,

Sám proti sobě by byl.

Přece neprozradí triky těch pár chvil.

 

Dnešní kouzlení na tom nic nemění,

Praví hackeři mají svoje triky, jak tě háknout

A ty jen tak neprozradí – to jenom ti mladí.

Hacking je jako kouzlení – na tom se nic nezmění,

Hackeři triky neprozradí – jo, často jsou jako hadi.

Často bývají tak proradní,

Ale experti to jsou bezvadní.

 

I am blind

 

Oh God, please bless my heart,        [ou gad, plís bles maj hárt]                Ó Bože, požehnej mému srdci,

because this is my happy card.        [bikós this is maj hepy kárd]             protože toto je moje šťastná karta.

I think my heart is true,                      [aj fink maj hárt is trů]                        Myslím, že jsem dobrého srdce,

now I don’t feel so blue.                    [nau aj don‘ fíl sou blú]                     teď už nejsem tak smutný.

I like everybody that is good,           [aj lajk avrybady dets gud]               Mám rád každého, kdo je dobrý,

But some things I had never understood [bat sam fings … andrstud]    Ale nějaké věci jsem nikdy nepochopil.

I don’t have enemies in my mind     [aj dont hef enemís in maj majnd]     Nemám žádné nepřátele.*

Some people told me I that am blind, [sam pípl told mí det ajem blajnd] Několik lidí mi řeklo, že jsem slepý,

‘cause I am a person of friendly kind. [kós ajem ae perzn of frendly…]   protože jsem přátelský člověk.

I want the whole world to become my friend,                               Chci, aby se celý svět stal mým přítelem.

I want to stop all wars,                       [aj vont tů stap ól vórs]                     Chci zastavit všechny války,

‘cause I don’t like them, of course.  [kós aj don’t lajk dem, of kós]           protože je nemám rád (samozřejmě).

 

All I want is your love

 

Although I was always so shy         [oldou aj vos olvejs sou šaj]             Přestože jsem býval tak plachý

I will never satisfy                              [aj vil nevr setisfaj]                            nikdy nebudu spokojen

And I’ll never be so high                  [end ajl nevr bí sou haj]                     a nikdy nebudu tak vysoko

As I am with you                                 [es ajem vif jů]                                     jako když jsem s tebou.

Girl, my love is true                             [grl, maj la fis trů]                 Holka, má láska je skutečná

 

For you, I would stop the time         [for jů, aj vud stop d tajm]                 Pro tebe bych zastavil čas,

But I can’t til you’re not mine           [bat aj kánt til jůr not majn]               ale nemohu dokud nejsi má.

There’s big power in my faith           [dérs big pavr in maj fejt]                   V mé víře je velká síla,

I don’t want anybody to hate!         [aj dont vont enybady tu hejt]         nechci nikoho nenávidět.

 

You can’t imagine my love‘s power [jů kánt imidžin maj lafs pavr]           Neumíš se ani představit sílu mé lásky,

‘cause I’m a big lover.                        [kós ajm a big lavr]                             protože jsem velký milovník (milenec).

 

I was ready to give you everything of me      [aj vos redy…]          Byl jsem připraven dát ti vše ze mně (mé duše)

But you had left me be!                      [bat jů hed left mí bí]                ale tys mně nechala být.

I can’t win your heart,                        [aj kánt vin jór hárt]                 Nemohu získat tvoji lásku,

love is not my lucky card.                 [laf is not maj laky kárd]          Láska není moje šťastná karta.

 

All I want is your love,                      [ól aj vont is jór laf]                            Jediné, co chci je tvoje láska,

although I can’t please for it!           [oldou aj kánt plís for it]                    přestože tě o ni nemohu prosit!

All I want is your love,                      [ól aj vont is jór laf]                            Jediné, co chci je tvoje láska,

I know I can’t – that’s it!                   [aj nou aj kánt –dets it]                      vím, že nemůžu a o to tu běží!

All I want is your love,                      [ól aj vont is jór laf]                            Jediné, co chci je tvoje láska,

although I can’t please I do need    [oldou aj kánt plís aj dů níd]             přestože tě nemohu prosit, opravdu

somebody in the days like these.     [sambady in d dejs lajk dís]               potřebuji někoho v tyto dny.

 

Sometimes love isn’t returned          [samtajms laf iznt ritrnd]                    Někdy láska není opětována

And the heart is like burned!            [end d hart is lajk br:nd]                     a srdce je jako spálené (skoro shořelo).

Sometimes you love her and             [samtajms jů laf h:r end]                     Někdy ji miluješ a

she doesn’t love you and sometimes [ší daznt laf jů end samtajms]        ona tebe ne a někdy

she loves you but you don’t love her [ší lafs jů bat jů dont laf h:r]          tě ona miluje, ale ty ji ne.

Yeah, sometimes you are blind         [jé, samtajms jů ár blajnd]                  Jo, občas jsi slepý,

But you can’t read her mind!            [bat jů kánt ríd h:r majnd]                  ale nemůžeš jí přece číst myšlenky.

It’s a wicked way of love, when       [its ae cikád vej of laf, ven]               Je to hříšná cesta lásky, kdy

a heart loves and then dies!              [ae hárt lafs end den dajs]                                srdce (prvně) miluje a poté umírá!

 

I would stop the time for you,          [aj vut stop d tajm for jů]                   Zastavil bych pro tebe čas,

But there are some things I can’t do. [bat dér ár sam fings aj …]     Ale jsou zde určité věci, které nemohu udělat.

I am a poet writing about love,         [ajem ae pouet rajtin aebaut laf]       Jsem básník, který píše o lásce,

not a wizard with a magic staff.        [not ae wiza:rd vif ae magic staf]      ne kouzelník s kouzelnou holí.

 

Sky

 

I know, so low is the sky,                                  [aj nou, sou lou is d skaj]             Já vím, nebe (obloha) je tak nízko

I see the angels telling me: “Hi!”                     [aj sí d endžls telin mí haj]          Vidím, jak mi andělé říkají: “Ahoj”.

Not yet, I don’t know why!                              [not yet, aj dont nou vaj]             Ještě ne – nevím proč!

Not yet, I can’t die!                                            [not yet, aj kant daj]                      Ještě ne – nemůžu zemřít!

 

Hackers

 

White hat hackers, newbie hackers [vajt het hekrs, ňůbí hekrs]               Bílí hackeři, noví hackeři

Red hat hackers, newbie crackers   [red het hekrs, ňůbí crekrj] Červení hackeři, noví crackeři

we wanna be!                                      [ví vona bí]                                          chceme být!

I think better‘s hacking                      [aj fink betr is heking]                        Myslím si, že lepší je hacking,

‘cause you need something more    [kós jů níd samfink mór]                    protože potřebuješ ještě něco víc

for cracking                                          [for kreking]                                         pro cracking.

And we are afraid of the jail,             [end ví ár aefrejd of d džejl]               A bojíme se vězení,

We are afraid we would fail.              [ví ár aefrejd ví vut fejl]                      bojíme se, že bychom selhali.

Do you ask me how to hack?            [dů jů ask mí hau tů hek?]                 Ptáš se mně, jak hákovat?

I can’t tell – my words are lack.        [aj kánt tel – maj vrds ár lek]             Nemůžu říct – nestačí mi slova.

First learn to program in some          [frst lérn tů program in sam]              Prvně se nauč programovat v nějakých

languages, or download                    [langvidžís, or dawnloud]                  jazycích, nebo si stáhni

some software packages.                  [sam software pekidžís]                     nějaké softwarové balíky.

Hackers are good programmers,       [hekrs ár gud progremrs]                   Hackeři jsou dobří programátoři,

And also security managers.            [end olsou sekjurity menedžrs]        A také bezpečnostní správci.

They know everything about system [dej nou evryfing aebout systm]  Oni ví všechno o systémové

security including it’s holes             [sekjurity inkludin it’s houls]            ochraně, včetně jejích slabin

even can tap your calles.                   [ívn ken tap jór kóls]                          Dokonce mohou odposlouchat tvoje ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…………….……………….hovory

 

PS: Budete-li mít čas, napište mi...


Nezapomeňte hlasovat pro báseň, která se Vám líbí

Michal Novotný
Autor