Můj 12. spis - Reality and a dream aneb Realita a sen

Autor: Michal Novotný

Obsah:  Genetická mutace
            Asertivita
            Jsem tvůj stín
            O půlnoci
            Všichni pojďte sem
            Bláznova zpověď
            Psychologie
            Hypnóza
            I can't sleep
            Is it real?
            You're the one I need

Počet básní: 11 - 8 českých, 3 anglické

Genetická mutace

 

Genetická mutace, malá státní dotace,

Molekulární rozklad tkání,

vše do hlavy strach mi vhání.

Složit části těžké není,

avšak struktura se přitom změní.

A co z toho vyplývá?

Vývoj státu nestíhá.

Nestíhá státním dotacím,

dochází stále k mutacím.

Došlo tu ke změně stavby,

science fiction nedaleko pravdy!

Vše toto se může stát,

když někdo riskuje rád.

Může toto zkusit a mutant se z něj stát,

To je to, čeho by se měl člověk bát!

Avšak jedinci s narušenou mentalitou

mohou takto uspokojit svoji touhu skrytou.

Mohou být něčím zvláštní, když to chtějí,

jim nevadí, že vůbec nejí.

 

Mutanty však trpět nebudeme,

to skutečně ne – my ne!

Sic bejt jinej jsem vždycky chtěl,

ale za cenu života bych do toho nešel.

 

Asertivita

 

Naučil jsem se já dnes novou věc,

umím se už ovládat – a to není kec.

Naučil jsem se asertivnímu chování,

jo,  to byla lekce morální.

Mám právo říct „Já nevím“,

vím, co nemohu a co smím.

Mám právo říct „Já nevím“

zda spím či bdím!

Mám právo říct „Je mi to jedno“,

nevadí, že je tu chladno.

Mám právo říct „Já ti nerozumím“,

I když všem rozumět už umím.

Mám právo dělat nelogická rozhodnutí,

To ale neznamená uspořádat protestantské hnutí,

jen když mně do toho má chuť nutí!

 

Jsem tvůj stín (z)

 

Nevím, zda-li ty to víš,

doufám, že mi odpovíš

Miluju tě a to vím,

vše, co mám je svůj stín

Ty víš, že  já to vím,

Ty víš, že jsi můj stín.

Ty víš, že já to vím,

Ty víš, že já jsem tvůj stín.

Já to vím, že ty to víš,

a doufám, že mi odpovíš.

Já vím, že ty to víš,

a doufám, že mi odpovíš.

 

O půlnoci (z)

 

O půlnoci zdálo se mi,

že já opustil Zemi.

O půlnoci zdálo se mi,

že já zas opustil Zemi.

O půlnoci byl těžký čas,

slyšel jsem zas ten hlas.

Hlas podobný půlnočnici,

našel jsem tu svoji práci.

 

Kde jsem vlastně byl?

kde jsem vlastně žil?

Nic nevím,

vím, že jen bdím.

Vím, že nikdo nejsem.

 

Všichni pojďte sem (z)

 

Dnes v noci zdál se mi sen,

zdála se mi realita jako v den.

Přišel ke mně chlápek,

kterej říkal, že spolu něco zažijem.

A tak říkám všichni pojďte sem,

zdál-li se vám tento sen.

Říkám všichni pojďte sem,

z Matrixu je dlouhá cesta ven.

Pojďte všichni, pojďte sem,

dlouhá je ta cesta ven.

 

Bláznova zpověď (z)

 

Přišel jsem sem na pomoc,

a chytil jsem tu nemoc.

Chtěl jsem ti jen pomoc,

A chytil jsem já nemoc,

a potřebuju pomoc.

Tak pomozte tu někdo,

když už někdo tu nemoc má,

bejt zdravej je má touha jediná!

Tak pomozte mi, pomozte mi,

už nechci dál živit tu svou nemoc.

Nechci už tu nemoc mít,

nechci takhle už dál žít.

Dostanu se do Bohnic,

Tam budu dýchat z plnejch plic.

Nic mi nepomůže,

Nemocnej nejsem já, však moje duše.

 

Psychologie

 

Psychologie je krásná věda,

pro život jí je hodně třeba.

Každý by měl psychologem druhým lidem být,

každý by se měl snažit pomáhat ostatním žít.

Těžší je však být si psychologem sám,

Lidé často ztrácí hlavu – to není žádný fám.

A připadá jim, že padají do bezedných jam.

Však čím níže spadnou, tím výše se poté odrazí,

A ostatním dech vyrazí.

Proto ač psycholog nejsi, snaž se jím být,

Zkoušej všechny techniky, zkoušej všechny metody.

Ne vždy se ti to podaří, ale nic si z toho nedělej – občas se jen nedaří.

Cení se i snaha,

ne ten kdo moc váhá!

Někdo se taky radši zdráhá.

Zdráhá se ostatním pomoci,

doplatí však na to při těžké nemoci.

 

Hypnóza

 

Chtěl bys zkusit hypnózu, chtěl bys zase chytit múzu?

Chtěl bys zjistit, co vše v hlavě máš?

Nech se zhypnotizovat – dobře uděláš.

Poznáš to, co je mezi nebem a zemí,

Jo, tak hezký pocit na zemi snad není.

Zkus se nechat zhypnotizovat, ať vidíš, co tvé ego skrývá.

nakonec uslyšíš, že se někdo dívá.

Budeš se cítit jako nadčlověk,

budeš se cítit jako vládce řek.

 

Nakonec vše skončí, ale ty nebudeš chtít pryč,

a hypnotizér k tobě ztratí klíč.

Zůstaneš uvězněn stále ve své mysli,

jestli tu nezemřeš – jestli!

Bude to tvůj Matrix,

nebo díl z Akt X!

 

Dávej si pozor na svá přání,

dávej si pozor na zbytečné lhaní!

Vše to by se mohlo stát,

tak měj svůj život rád!

 

I can't sleep

 

It doesn‘t matter much to me            [it daznt metr mač tu mí]                     Příliš mi na tom nezáleží,

lucky & successful is all I wanna be  [laky ‘n saksesdl is ól…]                 šťastný a úspěšný, to je to oč tu běží

I feel like I‘m cold enough to tell you, [aj fíl lajk ajm kold inaf…]              Cítím se příliš bez sebe, natož abych ti řek

I have no power for it to do.             [aj hef nou pavr for it tu dů]              (že) nemám síl na to, abych to udělal.

I feel like nobody,                               [aj fíl lajk noubady]                             Cítím se jako nikdo

cause of my last failure                     [kós of maj last fejlr]                           z důvodů mého minulého neúspěchu.

So come on everybody                      [sou kamon evrybady]                       tak pojďte všichni,

I wanna have a leisure        .               [aj vona hef ae lažr]                            chci mít volno (pauzu).

I feel a cold inside my heart,             [aj fíl ae kold insajd maj hárt]            Cítím zimu uvnitř srdce,

Now I know this wasn’t my good card. [nau aj nou dis wazn‘t maj…]     už vím, že to nebyla moje šťastná karta.

But just this time,                               [bat vaj dis tajm]                                  Ale to jen teď,

that’s why this rhyme.                       [dets caj dis rajm]                                a proto zrovna tento rým.

I don‘t like being nobody                  [aj dont lajk bíing noubady]              Nemám rád, když nejsem nikdo,

Of course I like being somebody.    [of kós aj lajk bíing sambady]           Samozřejmě, že rád jsem někdo.

I wanna compose a lot of poems      [aj vona kompous…]                          Chci složit mnoho básní

at any terms.                                       [et eny terms]                                      za každou cenu.

It‘s a way to spend my time at night [its ae vej tů spend maj tajm et najt] Je to způsob, jak strávit noc.

My mind didn’t let me sleep             [maj majnd didnt let mí slíp]              Moje mysl mi nedovolí spát

And I don‘t wanna fight.                   [end aj dont vona fajt]                       A já se nechci prát.

 

Is it real?

 

I can’t take it no more!                       [aj kánt tejk i tnou mór]                      Už to dál nemůžu snést!

I‘ve always wanted something more [ajf olvejs vontid samfin mor]         Vždycky jsem chtěl něco víc.

When I realised it‘s impossible        [ven aj rilajzd it’s imposibl]               Když jsem si uvědomil, že je to nemožné

my life started to be terrible              [maj lajf startid tů bí teribl]                můj život začal být hrozný.

The fact that reality no longer exist [d fekt det riaelity no longer exist]   Skutečnost, že realita už neexistuje

made me mad!                                      [mejd mí med]                                      způsobila, že jsem se zbláznil.

Yes, exactly as I said – it made me mad! […ikzektly…]                               Přesně, jak jsem řek, zbláznil jsem se!

Now I feel like a madman,  [nau aj fíl lajk ae medmen]  Teď se cítím jako šílenec.

because I’m a sadman.                       [bikós ajm ae sedmen]                        protože jsem smutný člověk.

I don’t know whether I’m still alive [aj dont nou vedr ajm stil aelajf]       Nevím, zda-li ještě žiju,

or whether I am already dead!          [or vedr ajem oldredy ded]                nebo zda-li jsem už mrtvý.

These news were bad!                       [dís ňůs vér bed]                                 Tyto zprávy byly špatné.

 

Are that you or just my fiction?       [ár det jů or džast maj fikšn]              Jsi to ty nebo jen má představa?

I’m not sure, this can’t give me        [ajm not š:r, dis kánt gif mí]               Nejsem si jistý, toto mně nemůže

satisfaction!                                         [setisfekšn]                                          uspokojit!

I’m sure about nothing,                     [ajm š:r about nafing]                         Nejsem si v ničem jistý,

I wanna be sure in something!         [aj vona bí šr in samfing]                   chci si být v něčem jistý!

I feel like my life suffocates,              [aj fíl lajk maj lajf safokejts]               Cítím, že se můj život “dusí” (hroutí),

All I have are my schoolmates.        [ó laj hef ár maj skůlmejts] Vše, co mám jsou moji spolužáci.

 

I am not a good poet,                         [ajm not ae gud pouet]                       Nejsem dobrý básník,

I wasn’t a good hacker.                     [aj vozn‘t ae gud hekr]                       Nebyl jsem dobrý hacker.

so I’ve already stopped to hack.      [sou ajf olredy stapd tů hek]             A tak jsem s hackingem už přestal.

Now I feel everything is lack!           [nau aj fíl evryfing is lek]                   Teď cítím, že mám všeho málo.

I am not a good guitarist,                  [ajm not ae gud kytarist]                    Nejsem dobrý kytarista,

I am not a good singer.                      [ajm not ae gud singr]                        Nejsem dobrý zpěvák.

So who am I?                                       [sou hů em aj]                                      Tak kdo jsem?

Quite a good programmer?!              [kvajt a gud progremr?!]                    Docela dobrý programátor?!

Perhaps I am,                                       [perheps ajem]                                     Snad jo (snad jsem),

I know what I can’t and what I can [aj nou vot aj kánt & vot aj ken]       Vím, co nemohu a co smím.

I don‘t think I am good enough       [aj dont fing ajm gud inaf]                 Nemyslím si, že jsem dost dobrý

Programming is not a waste of time [progreming is not ae vejst of tajm] Programování není ztráta času

It’s  not just hobby that is mine!      [it‘s not džast hoby det is majn]       Není to jen moje hobby (záliba).

 

You're the one I need

 

Oh baby, you‘re the one I need       [úh bejby, jůr d van aj níd]                Ach holka, jsi ta, kterou chci

Since I met you in the street.            [sins aj met jů in d strít]                     Už od toho, co jsem tě potkal na ulici.

Oh, I told you what it means for me [úh, aj told jů vot it míns for mí]       Ach, řekl jsem ti, co to pro mně znamená

you’re the one every second I wanna see […evry seknd aj vona sí…]   Ty jsi, kterou chci každou sekundu vidět.

You’re the one, with you I wanna forever be […forevr bí…]                     Jsi ta, se kterou si navždy být.

Oh baby, you’re my kind,                  [úh bejby, jůr maj kajnd]                    Ach holka, jsi můj typ,

without you I am blind.                      [vifaut jů ajem blajnd]                        bez tebe jsem slepý.

You’re the one I have always on my mind.    […olvejs on maj majnd]     Jsi ta jediná, na kterou pořád myslím.

Oh baby – this is song for you        [úh bajby, dis is song for jů]             Ach holka – toto je písnička pro tebe.

Oh baby – my love is true.                [úh bajby, maj la fis trů]                     Ach holka – má láska je skutečná.

And it will forever be.                        [end it wil forevr bí]                            A navždy bude.

It’s hard coded inside of me,            [it‘s ha:d koudid insajd of mí]           Je to zakódováno hluboko uvnitř mně,

I’m chosen to believe in love,           [ajm čouzn tů bilíf in laf]                    Jsem vyvolený k víře v lásku.

I’m chosen to give you love that’s true [ajm čouzn tů gif jů laf dets trů]Jsem vyvolený k tomu,dát ti pravou lásku

 

PS: Budete-li mít čas, napište mi...


Nezapomeňte hlasovat pro báseň, která se Vám líbí

Michal Novotný
Autor