Můj 18. spis - Summer Dreamin' aneb Letní snění

Autor: Michal "Mig" Novotný

Obsah:  Touch the sky
            Alone
            Far away
            Endomorphs
            Summer Dreamin'
            Chatařský blues
            Slunce v duši
            Silný žár
            Stop nenávisti
            Pomoc víry
            Poslední blues

Počet básní: 11 - 6 českých, 5 anglických (ale jejich zpětné překlady do ČJ jsou volné)

Touch the sky

 

Touch the sky, it’s so low                 [tač d skaj, its sou lou -> lau]                            Dotkni se nebe, je tak nízko.

But how, will you ask me how?          [bat hau, vil jů ask mí hau]                                 Ale jak, řekneš mi jak?

Just wish it, then you’ll feel it.          [just viš it, den jůl fíl it]                                      Stačí si to přát a ucítíš to.

But how can I touch the sky?           [bat hau ken I teč d skaj]                                   Ale jak se můžu dotknout nebe?

I am afraid I could die.                        [ajem ae:frejd aj kud daj]                                    Obávám se, že bych mohl zemřít.

And if so, where to start? Where?   [end if sou, vér tu start? vér?]                   A když půjdu, kde mám začít? Kde?

You have to feel it,                             [jů hef tů fíl it]                                                    Musíš to cítit,

when you’ll climb to the Sun            [ven jůl klajmb tů d san]                                    až polezeš ke Slunci.

Climb to the Sun?                               [klajmb tů d san]                                                 Lézt ke Slunci?

Yeah, it’s a big fun                             [jé, its ae big fan]                                                Jo, je to velká zábava

for the chosen one                             [for d čouzn van]                                                pro vyvoleného.

 

Alone

 

I can still remember                             [aj ken stil rimembr]                                            Stále si pamatuju,

What has happened that day           [vot has hepnd det dej]                                     co se stalo ten den.

This day had I found                         [dis dej aj hed faund]                                         Tento den jsem zjistil,

what does it mean to be alone.         [vot das it mín tu bí aelone]                              co je to být sám.

I felt like a wreck all the day              [aj felt lajk a rek ól d dej]                                    Cítil jsem se celý den jak troska.

Situation that I didn’t wanted to stay [situejšn dej aj didnt vontid tu stej]       Situace, jež jsem nechtěl, aby zůstala.

 

Whole alone that day I was,             [houl aelone det dej aj vos]                              Byl jsem tento den tak sám,

I don’t like it, of course.                    [Aj dont lajk it, of kórs]                                    Samozřejmě, že se mi to nelíbí.

 

I have got a story to tell                    [aj hef got ae story to tel]                                  Mám příběh, který bych chtěl říct

Yeah, the story’s from hell.               [jé, d storys from hel]                                         jó, ten příběh je z pekla.

I felt like in hell,                                   [aj felt lajk in hel]                                 Cítil jsem se jako v pekle,

I was all alone.                                     [aj vos ól aelon]                                                  byl jsem zcela sám.

I wanted my friends to telephone.   [aj vontid maj frends tu tilifón]                 A chtěl jsem, aby mi přátelé zavolali.

 

Whole alone that day I was,             [houl aelone det dej aj vos]                              Byl jsem tento den tak sám,

I didn’t like it, of course.                    [Aj didnt lajk it, of kórs]                                    Samozřejmě, že se mi to nelíbilo.

 

Like the man’s dependance              [lajk d mens dependens]                                   Stejně jako lidská závislost

on the society.                                    [on d sosajety]                                                    na společnosti.

I’ll take the devil’s last dance,          [i’ll tejk d devils last dens]                               Naposledy si zatančím s ďáblem

or I‘ll lose my identity.                       [or i’ll lůz maj ajdentity]                                     nebo ztratím svoji identitu.

I have to win the devils match,         [aj hef tů vin d devls meč]                                 Musím vyhrát ten ďáblův zápas

he’ll be the one whom I’ll catch.      [hí:l bí d van hům ajl keč]                                  on bude ten, koho chytím.

 

I am the man incredibly strong         [ajem d men incredibly strong]                         Jsem člověk nesmírně silný,

if I really want.                                     [if aj rili vont]                                                       když skutečně chci.

I am singing „bongo bong“              [ajem singin bonžo bong]                                Zpívám si bonžo bong”

And I didn’t want                               [end I didnt vont]                                              A nechci

to play the game of James Bond.     [tů plej d gejm of džejms bond]                        si hrát (hru) na Jamese Bonda.

  

Far away

 

Every seconds like a day,                [evry seknds lajk ae dej]                                    Každá sekunda je jako den,

When you are far, far away.              [ven jů ár fár, fár aevej]                                      Když jsi pryč , když jsi daleko

So I please you, please stay.            [sou aj plís jů, plís stej]                                      Tak tě prosím, prosím zůstaň

Don’t go although it’s late,               [dont gou aldou its lejt]                                     Neodcházej přestože je pozdě

 

These are the seconds for                 [dís ár d seknds for]                                           Toto jsou sekundy,

them I had to wait.                              [dem aj hed tu stej]                                             pro které jsem musel čekat

 

Once you are here:                             [vans jůr hír]                                                        A když už jsi tu,

how do you feel?                                [hau du jů fíl?]                                                     tak jak se cítíš?

I feel like in heaven,                            [aj fíl lajk in hevn]                                               Cítím se jak v nebi,

But I’m afraid you’re                          [bat ijm aefrejd jůr]                                             Ale bojím se, že ty jsi

here in hell.                                          [hír in hel]                                                            tu v pekle.

I know I am the one                            [aj nou ajem d van]                                             Já vím, já jsem ten

who in love fell.                                   [hů in laf fel]                                                        kdo se zamiloval.

Not you, just I fell in love                  [not jů, džast aj fel in laf]                                   Ne ty, jen já se zamiloval

I can’t make you love me                   [aj kant mejk jů laf mí]                                        Nemohu tě přimět mě milovat

without a magic staff.                         [vifaut ae medžik staf]                                        bez kouzelné hůlky.

 

Oh, I know,                                          [ou, I nou]                                                            Ach, já vím,

you don’t love me                              [jů dont laf mí]                                                     že mě nemiluješ

Oh, I know,                                          [ou, I nou]                                                            Ach, já vím,

but tears in your eyes I can‘t see     [bat tírs in jór ajs aj kant sí]                         ale nemůžu vidět slzy v očích tvých

Oh, I know,                                          [ou, I nou]                                                            Ach, já vím,

you know I love you                          [jů nou aj laf jů]                                                   že ty víš, že já tě miluju.

Oh, I know,                                          [ou, I nou]                                                            Ach, já vím,

you don’t know my love is true.      [jů dont nou maj laf is trů]                                že nevíš, že má láska je skutečná.

Endomorphs

 

I do hate my endomorphs                 [aj dů hejt maj endomorfs]                 Já skutečně nenávidím ty endorfíny,

when my mood still morphs              [ven maj můd stil morfs]                    když mi pořád mění náladu.

One day I am on the top                    [van dej ajem on d top]                      Jeden den jsem na vrcholu

Next day I am down.                           [next dej ajem davn]                           Další den jsem (zase) dole.

Be a scientist, I would make a pill    [bí ae sajentist, aj vud mejk ae pil]   Kdybych byl vědec, vynalezl bych pilulku

Pill to improve man’s mood               [pil tů Indrův mens můd]                   Pilulku na zlepšení lidské nálady.

Then I would feel like a one              [den aj vud fíl lajk ae van]                 Pak bych se cítil jako někdo,

that invented something                   [dej inventid samfin]                          kdo něco vynalezl.

With no addictivity threat,                [vif nou ediktivity fret]                       Bez nebezpečí závislosti,

And no eater would be dead.           [end no ítr vud bí ded]                       a žádný “poživač” by nezemřel.

Summer Dreamin'

 

Summer Dreamin’                                [samr drímin]                                        Letní snění

about success and love.                    [aebaut sakses end laf]                      o úspěchu a lásce

Summer Dreamin’                                [samr drímin]                                        Letní snění

about I have a magic staff                 [aebaut aj hef ae mežik staf]              o tom, že mám kouzelnou hůlku.

Summer Dreamin’                                [samr drímin]                                        Letní snění

of a star.                                               [of ae star]                                            o hvězdě

easy riding his cool car.                     [ízy rajdin his kůl ka:r]                        bezstarostně jezdící ve svém skvělém autě

 

Well, it’s just a summer dreamin‘     [vel, its džast ae samr drímin’]          No, je to jenom letní snění
Yeah, I've got a feeling of I am dreamin' 
[jé, ajf gat ae fílin of ajem drímin'] Jo, mám pocit, že sním.

 

Don’t tell me I am crazy,                     [dont tel mí ajem krejzy]                     Neříkej mi, že jsem šílenej,

‘cause that’s the thing I know          [kós dets fing aj nou]                         protože to (je věc, kterou) vím.

I swear that I’m not lazy,                   [aj svér det ajm not lejzy]                   Přísahám, že nejsem líný,

I want to change my life into a show. […čenž maj lajf intů ae šou]           Chci změnit svůj život v šou.

 

Then I would be satisfied with my life            […setisfajt vif maj lajk]       Pak budu se svým životem spokojen

But maybe finally I will dive.             [bat mejbí fajn:ly aj vil dajf]               ale možná se nakonec potopím.

 

And my life will suffocate,                [end maj lajf vil safokejt]                    A můj život se “udusí”

And I miss the time                            [end aj mis d tajm]                               A já promarním ten čas,

for which I had to wait.                      [for vič aj hed tu vejt]                         na který jsem musel čekat.

 

Oh no, no, no, no                                [ou nou, nou, nou, nou]                    Ach ne, ne, ne, ne

I know, just a summer dreamin’        [aj nou, džast a samr drímin’]            já vím, jenom letní snění

And I've got a feeling of I am dreamin'  [end ajf gat ae fílin of ajem drímin'] A mám pocit, že sním.

 

And when the summer end,              [end ven d samr end]                         A až léto skončí

summer dreamin will change            [samr drímin vil čenž]                        letní snění se změní

into a history.                                      [intů ae history]                                  v minulost.

And I will be sorry,                             [end aj vil bí sory]                              A bude mi to líto.

yeah, I will be sorry                            [jé, aj vil bí sory]                                 Jo, bude mi to líto.

oh, I will be sorry                                 [ou, aj vil bí sory]                              Ach, bude mi to líto.

 

I will never sing,                                  [aj vil nevr sing]                                  Nikdy nebudu zpívat,

‘cause I can’t sing.                             [kós aj kánt sing]                                protože zpívat neumím.

I am sorry for it,                                   [ajem sory for it]                                  Je mi to líto,

yeah, I am really sorry for it.             [ajem rili sory for it]                            jo, je mi to skutečně líto.

 

Well, it’s just a summer dreamin‘     [vel, its džast ae samr drímin’]          No, je to jenom letní snění

Yeah, just a summer dreamin‘           [jé, džast ae samr drímin’]                  Jo, jenom letní snění

Oh, just a summer dreamin‘               [ou, džast ae samr drímin’]                Ach, je to jenom letní snění

Uh, just a summer dreamin‘               [ú:, džast ae samr drímin’]                 Ach, je to jenom letní snění

Oh, just a summer dreamin‘               [ou, džast ae samr drímin’]                Ach, je to jenom letní snění

 

Chatařský blues

 

Melodie: Jailhouse rock - Elvis Presley

 

Mig uspořádal party na chatě,

předtím se jako rocker vyválel v blatě.

A až Lhoci přišel,

říkal, že blues by si zahrát chtěl.

 

Hráli jsme náš chatařský blues a ten šel,

Lhoci vůbec nelitoval, že s kytarou přišel.

 

Mig hrál bluesovou kytaru.

Lhoci hrál sólovou kytaru.

Venca ten byl na bicích,

naše komentáře a věčný smích.

 

Hráli jsme náš chatařský blues a ten šel,

Lhoci vůbec nelitoval, že s kytarou přišel.

 

Měli jsme s tím bluesem úspěch,

jenom naše publikum mělo nějak naspěch.

Hlavně, že se jim ta hudba líbila,

taky se mi do hlavy hned vryla.

 

Hráli jsme náš chatařský blues a ten šel,

Lhoci vůbec nelitoval, že s kytarou přišel.

 

Hráli jsme náš chatařský blues…

Hráli jsme náš chatařský blues…

Hráli jsme náš chatařský blues…

  

Slunce v duši

 

Včera večer se to stalo,

a vše mi bylo zase málo.

Nespokojen jsem zas byl,

že jsem vůbec někdy pil.

 

A když jsem si uvědomil,

co všechno mám,

uvědomil jsem si, že už

vlastně nejsem sám.

 

Slunce mne v mé duši hřálo,

už jsem neměl všeho málo.

Cítil jsem spokojenost se sebou,

Nirvanu jak má být.

Když chce člověk změnit svět,

musí začít se sebou.

Pak bude se všem lépe žít

Silný žár

 

Cítím v sobě silný žár,

co plane dál a dál.

Ačkoliv to nezdá se,

plane ve mně stál.

Problémy se řešit mají,

ta řešejí však chvilku (času) dají.

Nikdo by se však kvůli nim trápit neměl,

ale radši by je řešit měl.

Cítím v sobě silný žár,

cítím se jako král.

Stop nenávisti

 

Chci změnit svět,

chci ho změnit hned.

Chci, aby svět jiný byl,

chci, aby si každý dobře žil.

Požaduji změnu,

protože se takhle nedá žít,

člověk obavy pořád musí mít.

Obavy ze všeho, co se stane,

A to přece nikdo nechce – to ne!

Nenávist tu vždy byla

a obávám se, že vždy bude,

spravedlnost, jak se zdá,

nikdy existovat nebude.

Nenávist je špatná vlastnost,

já radši sázím ne čestnost.

Zbavme se nenávisti a uvidíme,

že budeme mít lepší svět. 

Pomoc víry

 

V depresi a bez síly,

čekám pomoc od víry.

Není to hned,

ale je to jako led.

Člověka každá sekunda

v depresi ničí,

Ach, už nejsem ten,

kdo všechno vědecky líčí.

Proč deprese míti,

vždyť stěžují žití.

Nedávej depresím žádný důvod,

všechny mají nějaký původ.

Každá z něčeho musí být,

ale proč je vůbec mít.

 

Poslední blues

 

Pojď si zahrát, pojď si poslední blues dát,

pak se bude hrát a tancovat.

Ale teď si pojď poslední blues dát,

protože ten blues mám moc rád.

 

Zahrajem si dnes náš poslední blues,

pak pro nás přijede vůz,

ale to až bude dneska všeho konec,

až zatančím si poslední tanec.

 

Neumím to moc dobře, já vím,

ale mohl bys mi poslední šanci dát.

Zatím to moc dobře neumím,

ale chci se naučit hrát.

 

Tak jen tak nekoukej

a poslední šanci mi dej.

Chci si jen zahrát poslední blues,

Je to dobrý hudební kus,

Jó, ten nás poslední blues.

náš poslední blues…

 

PS: Budete-li mít čas, napište mi...


Nezapomeňte hlasovat pro báseň, která se Vám líbí

Michal "Mig" Novotný
Autor