Můj 19. spis - Hezké to časy

Autor: Michal "Mig" Novotný

Obsah:  Přeji si změnit svět
            Under the tree
            No money to pay
            Low blood pressure
            Poblázněný
            Deja Vu
            Malý kytarista
            Deaf (hluchý)
            Kritika
            Bolest
            Abeceda
            Jazyk písmen
            Největší hřích
            Člověk
            Báseň

Počet básní: 15 - 11 českých, 4 anglické (ale jejich zpětné překlady do ČJ jsou volné) 

 


Přeji si změnit svět

 

Přeji si změnu,

chci změnit svět.

Přeji si změnu,

chci ji hned.

Tak ji musím mít,

bude se mi lépe žít.

Ačkoliv to zdá se těžké,

ono to je vlastně lehké.

Ale prvně já se musím změnit,

jinak svět nemohu měnit.

Budu však od Tebe potřebovat pomoc,

Nebude to těžké, teda ne moc.

Až tu změnu budu mít,

bude se všem lépe žít.

 

Under the tree

 

G

Please excuse me while                                      [plís ekskjůzvajl]                           Omluv prosím než

   C

I tell him how do I feel.                                      [aj tel him hau aj fíl]                       mu řeknu, jak se cítím.

G

Because these things are                                  [bikóz dís fings ár]                              Protože tyto věci jsou

                   D

so bad and returns so real                                [sou bed and ritr:ns sou ríl]               Tak zlé a vrací se tak skutečné

 

C

Now tell me why,                                [nau tel mí vaj]                                     Teď mi řekni proč,

G                          D

I’m to young to die                                            [ajm jang tu daj]                              jsem příliš mladý, abych zemřel

C

Now tell me why,                                [nau tel vaj]                                     Teď mi řekni proč.

G                               D

Don’t tell me goodbye                                       [dont tel gudbaj]                            Neříkej mi “sbohem

 

G                               C

While the lightning storm is here                    [vajl d lajtinstorm is hír]                   Když je tu silná bouře,

G                                    D

I can’t tell you how do I feel.                            [aj kent tel hau aj fíl] Nemohu Ti říct, jak se cítím

 

G                             C

This is no game, Im afraid,                               [dis is nou gejm, ajm aefrejd]            Obávám se, že to není žádná hra

G                             D

I am afraid of the Gods hate.                             [ajem aefrejd of d Gads hejt]             Obávám se Boží nenávisti, trestu

 

G                                 C

I don’t want you to hate me,                            [aj don’t vont hejt ]               Nechci, abys nenáviděl

G                                  D

You’re the one who made me.                          [jůr d van mejd]                        Jsi ten, kdo stvořil.

 

C

Can’t you see,                                                     [kánt ]                                            (Copak) Nevidíš,

G                                D

I am trying to be a good one.                           [ajem trajintu ae gud van]           že se snažím být dobrý

 

C

Can’t you see,                                                     [kánt ]                                            (Copak) Nevidíš,

G                                     D

I am trying not to be a bad one.                       [ajem trajin’ not tu ae bet van]     že se snažím nebýt špatný.

 

G             C             G             D

Now I’m standing under the tree                     [nau ajm stendinandr d trí]              Teď stojím pod stromem

G             C         G        D

And my mind is totally free                              [end maj majnd is toutaely f]          A mysl je absolutně volná

 

C                    G                         D

Oh, I’ve got a feeling inside of me                   [ou, ajf gat ae fílininsajd of]       Ach, mám pocit uvnitř sebe

C        G                         D

a bad feeling inside of me                                 [ae bet fílininsajd of mí]                   špatný pocit uvnitř sebe

 

G             C               G                   D

Power of thunder, crashing this city               [pavr of fandr, krešindis sity]         Síla hromu, ničící tohle město

G             C               G       D

Power of thunder, electricity                            [pavr of fandr, elekrisity]                   Síla hromu, elektriky

 

G               C      G              D

I’ve got to sing  while do I feel.                       [ajf gat sin’ vajl aj fíl]               Musím si zpívat dokud cítím.

G               C      G            D

I’ve got to sing  before I die                             [ajf gat sinbifór aj daj]                 Musím si zpívat než zemřu.

G                C      G                    D

I’ve got to sing   while world is real.    [ajf gat sin’ vajl wrld is ríl]        Musím si zpívat dokud je svět skutečný

G               C      G             D

I’ve got to sing   no matter why.            [ajf gat sinnou medr vaj]       Musím si zpívat, nezáleží na tom proč.

 

No money to pay

 

Today it is sunny,                              [t:dej it is sany]                                   Dneska je slunečno,

but I have no money.                         [bat aj hef nou many]                         ale nemám peníze.

No money to buy                                [nou many baj]                               Žádné peníze na koupi

what do I want.                                   [vot aj vont]                                   toho, co chci

I don’t know why                               [aj dont nou vaj]                                 Nevím proč

I have no money                                 [aj hef nou many]                                nemám žádné peníze.

 

What to tell you,                                 [vot tel ]                                        Co ti mám říct,

what to do?                                          [vot ]                                            co mám dělat?

What to tell you,                                 [vot tel ]                                        Co ti mám říct,

what should I do?                               [vot šut aj ]                                      co bych měl udělat?

What to tell you,                                [vot tel ]                                        Co ti mám říct,

I have no money to pay                     [aj hef nou many pej]                     nemám peníze na zaplacení.

What to tell you,                                 [vot tel ]                                        Co ti mám říct,

Exactly as I say,                                  [ikzekly es aj sej]                                 přesně jak říkám,

What to tell you,                                 [vot tel ]                                        Co ti mám říct,

no money to pay.                                 [nou many pej]                               nemám peníze na zaplacení.

 

Low blood pressure

 

Is it you who’s here?                          [is it hůs hír]                                    Jsi to ty, kdo tu je?

Is this situation real.                           [is dis situejšn ríl]                               Je (tato situace) tohle skutečn(á)é.

Or who’s here?                                    [or hůs hír]                                           nebo kdo je tu?

your identity I can’t feel.                   [jór ajdentity aj kánt fíl]                      Tvoji identitu nemohu cítit.

 

Now tell me who are you,                  [nau tel mí ár ]                             A teď mi řekni, kdo jsi,

who I am talking to?                           [ ajem tókin]                              ke komu teď mluvím?

Can you tell me your name,               [ken tel mí jór nejm]                        Můžeš mi říct, jak se jmenuješ.

If you are bad, I won’t blame.           [if ár bed, aj von’t blejm]               Pokud jsišpaťnák”, nebudu obviňovat.

 

I have lost my eyes,                           [aj hef lost maj ajs]                              Ztratil jsem oči,

no, no, no, oh, my eyes.                    [nou, nou, nou, ou, maj ajs]              ne, ne, ne, ach, moje oči.

I have lost my eyes,                           [aj hef lost maj ajs]                              Ztratil jsem oči,

phew, I haven’t lost my eyes            [fjů, aj hevn’t lost…]                          Uf, neztratil jsem oči

 

Just my blood pressure was low,     [džast maj blad prežr vos lau]           Jen můj krevní tlak byl nízký,

I don’t how it was possible, how!? [aj don’t nou hau it vos posibl hau] Nevím, jak to bylo možné. Jak!?

Doesn’t matter how,                           [dazn metr hau]                                   Nezáleží na tom jak,

cause it’s no longer low.                  [kós its nou longer lau]                      protože není nízký.

 

Poblázněný

 

Poblázněný vše se zdám být,

ale neodpustím si dobrou náladu mít.

Bavil jsem se hodně moc,

díky všem za pomoc.

A cítil jsem se jako král,

když jsem na piáno hrál.

Rock’n’roll je dobrý styl,

a Elvis v něm dobrý byl.

Mám rád rockn’roll,

ty rytmy mi do hlavy jdou.

Rozpoutají hnedka show,

tak dobré jsou.

Deja Vu

 

Když jsi měl někdy pocit,

že jsi už někdy něco už viděl

a vidět jsi to ještě nemohl.

Anebo takový pocit,

že jsi k tobě někdo přišel,

kdo ještě ani nemohl.

 

Když jsi měl někdy pocit,

že někoho dávno znáš.

ve skutečnosti ho neznáš,

ale v duši to tvrzení odmítáš.

 

Když to byl jen myšlenkový klam,

„nemysli si, takový klamy taky mám.“

Byla to jen tvoje vize,

v mozku tvém iluze.

 

Říká se tomu Deja Vu,

říkej tomu, jak se tomu říkat má.

Je to Deja Vu, rozum to dá.

Chvilková porucha v mysli tvé,

Deja Vu není skutečnost – to ne!

 

Mnoho lidí ten pocit mělo aniž by chtělo.

Takových věcí si člověk neuvědomí, věcí, které by se měli brát na vědomí.

Deja Vu je však lepší než Jamais Vu,

tedy klam opačný,

ach, ten bývá zmatečný.

Je to klam, kdy si člověk myslí, že něco nikdy nebylo

a není to tím, že se předtím moc vypilo.

Není to jen okno, kdy vzpomenu si pak,

je to když si nikdy nevzpomenu – ach, přesně tak.

Radši míti Deja Vu,

a každý ho někdy měl.

Přijde to samo,

aniž by člověk chtěl.

 

PS: Pro ty, kteří z  této básně nepochopili, co je to Deja Vu a Jamais Vu (asi jich bude hodně :(), si mohou přečíst tento popis:

1. Deja Vu [z francouzštiny, foneticky  dežavi“, v angličtině však čtou „dežavů“] je myšlenková porucha, kdy si člověk myslí, že se opakuje nějaká událost (něco viděl, něco slyšel apod.), co již v minulosti nastalo, ale ve skutečnosti se to nikdy nestalo. Například když má člověk pocit, že jsem v minulosti slyšel něco, co mi kamarád říkal, ale ve skutečnosti to teď říkal poprvé v životě a nikdo to tudiš nemohl předtím slyšet (ani já).

2. Jamais Vu [z francouzštiny, ang. foneticky psáno „ž: ma “ – jinak „ž: ma vi“] je myšlenková porucha, kdy si člověk myslí, že se naopak daná událost nikdy nestala, ale ve skutečnosti se již několikrát stala a on se ji také dozvěděl. V tu době zřejmě nevnímal realitu, protože má pocit, že se to nikdy nestalo (informaci nikdy neslyšel, něco nikdy neviděl apod.).

Oba tyto jevy spadají do hlubin parapsychologie…

 

Malý kytarista

 

Ach, malý kytarista nám hrál blues,

Dnes malý kytarista nám hrál blues.

Říkal, že má rád rock ‘n roll a blues

a taky Elvise a jeho Blue Suede Shoes.

 

Říkal jsem mu: „Pojď na chatu k nám hrát“,

on jen odvětil: „Velmi rád!“,

protože ještě nikdo nechtěl,

aby jim malý kytarista hrál.

 

Malý kytarista na chatu dnes přišel,

pít však vůbec, ani trochu, nechtěl.

Řekl jsem mu: „Zahrej nám!“ a

poté jsem měl pocit, že přišel Elvis sám.

Nikdo nehrál blues lépe než on,

Svět bluesu by něj mohl uspořádat hon.

 

On dokonce i zpíval jako Elvis sám,

Lhoci mu řekl: „Hrej, já si sólo dám.“

Wow, to byl ale blues,

lepší než Blue Suede Shoes.

Malý kytarista byl novým Elvisem,

pak probudil jsem se a skončil ten dlouhý sen.

 

Ach, malý kytarista nám hrál blues.

Ach, malý kytarista ve snu nám hrál blues.

Ach, malý kytarista.

Oh, malý kytarista.

Jo, malý kytarista.

Deaf (hluchý)

 

When I try to listen to this song      [ven aj traj lisn dis song]          Když se snažít poslouchat tuto písničku.

I know that everything, everything is gone.  [aj nou det evryfingis gon] Vím, že je všechno pryč.

Well, never, I will never hear            [wel, nevr, aj vil nevr hír]                   No, nikdy, nebudu () nikdy slyšet.

You can’t imagine how do I feel.      [ kánt imedžin hau aj fíl]            Neumíš si představit, jak se cítím.

I can’t tell you what does it mean.   [aj kánt tel vot das it mín]              Nemohu ti říct, co to znamená.

Can’t tell you what does the word mean        [d vr:d]                                  Nemohu ti říct, co to slovo znamená.

Because I can’t hear the word, I can’t hear.[bikós aj kánt hír d vrd…]     Protože neslyším to slovo, neslyším.

Oh no, no, no, no, I can’t hear.         [ou nou, no, no, nou, aj kánt hír]      Ach ne, ne, ne, ne, neslyším.

 

Kritika

 

Radši bych měl jít na místo, kde jsou tolerantní lidi,

kteří nevidí, ve všem, co dělám nějaké chyby.

Radši bych měl jít na místo, kde lidi tak nekritizují,

na místo, kde normálním životem žijí.

 

Sám stěží vím, jestli pravdu mají nebo jen lžou,

když pořád jenom a jenom kritizujou.

Myslí si, že se lží je to vždycky lepší,

myslí si, že lepší je lhát.

Já asi vím, čím to je, ale já jsem jiný,

já se nechci pravdy bát!

 

Lidé by si neměli tolik lhát,

lži osobně nemám vůbec rád.

Lidé příliš často lžou,

sám nevím, jestli je to pravda nebo lež.

Vlastně nikdy nevím, co si myslí ostatní,

tak co chceš?

 

Existují však i čestní lidé,

i tací se najít mezi námi dají,

ty však věčně smůlu mají.

 

Bolest

 

Bolí mě hlava, nenalézám dech,

bolí mě nohy, raděj bych si leh.

Bolí mě ruce, nemohu pracovat,

bolí mě všechno, chci už jít spát.

 

Bolí mě plíce, já se dusím,

nemohu jít spát, pracovat já musím.

Bolí mě žebra, bolí mě kosti,

Jdu pro Bručen, bolesti již bylo dosti.

 

Bolí mě žebra, bolí mě kosti,

Jdu pro Brufen, bolesti již bylo dosti.

Bolí mě žebra, bolí mě kosti,

Jdu pro Brufen, bolesti již bylo dosti.

 

Tlukot mého srdce je slabší a slaší,

obávám se, že přišlo to nejhorší.

Ostatně nevím proč zde a tak brzy,

V knize osudu bylo psáno, že stane se to v tvrzi.

 

Bolí mě žebra, bolí mě kosti,

Jdu pro Brufen, bolesti již bylo dosti.

Abeceda

 

A jako Albert Einstein,

B jako srdcebol mého já.

C jakož to celý Kain,

D jako důvěra, kterou mi láska dá.

 

E jako elektřina a blesky

F jako moje velká fantazie,

G jako skrytý génius, co uvnitř mě žije.

H jako Hitler, kterým nemohu být.

I jako ideje, bez nichž nemohu žít.

 

J jakož to já Bohem nemohu být.

K jakož to já Casanova nejsem

L jakož to labilní už neumím být.

M jakož to já Migul jsem

 a už se necítím méněcen

 

N jakož Novatisem taky umím být

O jakož nejsem objev století

P jakož to absinta už nebudu pít

Q jakož tohle je jen smetí

 a literární brak

 A bohužel je to tak!

 

R jakož písmeno, které mě trápí

S znamená ať na smetí to spálí drak

 protože tohle je jen literární brak.

T jako teplota mé krve

 

U jakož to hudba, která mě teď unáší

V za odvahu říci pravdu, že jsem vůl

W jako vlna, co moji duši pryč odnáší

 na místo, kde nachází se zlatý důl.

 

X jako xylofon, na který se nikdy nenaučím hrát

Y jako ypsilon, písmeno jehož jsem se musel bát

Z jako zebra, co přes cestu mi přešla nyní

Ž jako otázka, co život se mnou dále míní

 

Jazyk písmen

 

J je moje vlastní,

 samozvané zvláštní já.

I jako inteligence, co srší

 ze člověka, jež rozum má.

N jako nevidomost,

 slepota to duše mé.

S jako starost,

 mé city hluboké.

 

E jako energie,

 co naživu mě drží

M jakož mě nikdo nezabije

 i když dny se mi už mlží.

 

JINS jako jiný,

JINSEM jako jiní,

Vlastní jazyk řekne,

co Mig tímto míní.

Největší hřích

 

Chci pravdu slyšet o osobě své,

Jak vidí mě okolí, okolí mé.

Již jsem připraven na pravdu krutou,

Myslíte-li si to, nebojte se říci,

že mám hlavou dutou.

 

Co člověk jako já tu dělat má?

Hmm, asi všechno, co se jen dá.

Jistá otázka zde však je,

zní „Žije ještě naděje?“

A proč člověk vlastně žije?

Nestěžuji si, však význam hledám,

skončím až ho najdu, bez boje se nedám!

 

Má-li ten boj smysl však nevím,

znáte-li odpověď, odpovězte prosím

Nechci hledat, co už objeveno bylo,

ale potřebuji to vědět,

aby se mi lépe žilo.

 

Zdá se mi, že já se topím,

v toku myšlenek svých.

Ale ve skutečnosti nic nevím,

což je ten největší hřích.

 

Člověk

 

Podívej se na sebe, živá hmoto.

Trocha masa, trocha kostí. Ty lakoto.

Co jsi víc než jenom živá hmota,

Je to tak – svatá prostota.

Tohle je však vážně prosté,

tvor občas mluvící sprostě.

Nikdo z nás tu není víc,

mnoho nás má rakovinu plic.

Proč však tu rakovinu mají,

se až potom ptají.

Nenapadá je, že si zdraví ničí oni sami,

když za cigarety utrácejí své drahocenné money. [mani, peníze :)]

 

Kdo je člověk?”, zní otázka .

Nikdo”, zní odpověď bolavá.

Kdo je a proč tu je?

Co vůbec dělá, proč žije?

Kdo to , odpoví.

 

Člověk je jen hora masa a kostí,

většinou s hlavou plnou blbostí.

Není to však kritika,

to ne, opravdu ne, zdaleka.

Mám kamarádů docela dost,

ale často se cítím jako nezvaný host.

Mám kamarádů mnoho,

ale to je toho.

 

Věřím v jednu teorii,

že za všechno si mohu sám.

Ačkoliv mám fantazii,

necítím se jako její pán.

 

Ta teorie říká, že chyba nemůže být v jiných,

ale musím ji hledat v sobě sám.

A až poté se stane ze mě mého života pán.

Musím hledat v sobě chyby,

zmínit se o sobě všude bezpochyby.

 

Musím měnit své já,

dokud spokojený nebudu.

Hledání mi chvilku dá,

ale pak si neudělám ostudu.

 

Báseň

 

B jak báseň, o tom že nemám klid

A jak atom, kterým já nechci být

S jak sova moudrá je

E jak epilog mé naděje

N jak něco, co já nevím

 

T jak tělo bez duše

O jak ovád zabit netuše

H jak hlupák od přírody

L jako lep na nehody

E jak elektrický proud

 

N jak nebýt

E jak etika

N jak nežít

I jak idylka,

 co už dávno tu přestala být.
 

PS: Budete-li mít čas, napište mi...


Nezapomeňte hlasovat pro báseň, která se Vám líbí

Michal "Mig" Novotný
Autor