Můj 5. spis - My conscience aneb Moje svědomí

Autor: Michal Novotný

Obsah: Oh My God
            Tak pojď a poslouchej
            Jdeme pařit na chatu
            Já mám přání
            Kurtův duch
            Velcí vědci, velké věci
            Romantik
            I want you to be my friend
            Youre a bad boy
            I've got a gift
            Stowaway
            I’ll never stop to love you

Počet básní: 12 - 6 českých a 6 anglických (anglické básně nejsou překlady - vše jsou moje básně - a to platí v každém spisu)

Takto vypadá titulní strana tohoto spisu:

Oh My God

 

You can walk my way,                                       [jů ken vo:k maj vej]                           Můžeš jít mojí cestou,

I'll bring you a brand new day.                         [ajl bring jů ae brend ňů dej]             přinesu(dám) ti zcela nový den.

I just want one thing,                                         [aj džast vont van fing]                      Chci jen jednu věc,

it's possible, I think.                                           [it’s posibl aj fink]                               je to možné, myslím (si).

I don't want you to tell me lies,                        [aj don’t vont jů tů tel mí lajs]           Nechci, abys mi říkal lži (lhal),

because it isn't nice.                                           [bikós it iznt najs]                               Protože to není hezké.

I want to know the truth,                                   [aj vont tů nou d trů]                          Chci znát pravdu,

the truth of you                                                  [d trů of jů]                                           tvoji pravdu,

to tell you what can you do.                             [tů tel jů vot ken jů dů]                      abych ti řekl, co můžeš udělat.

 

Oh My God, help us all!                                    [ou maj god, help as ól]                     Ó Můj Bože, pomoz nám všem!

Oh My God, I call!                                              [ou maj god, aj kól]                             Ó Můj Bože, já (tě) volám!

Oh My God, I need your help.                         [ou maj god, aj níd jór help]        Ó Můj Bože, potřebuji tvoji pomoc.

I need you...                                                        [aj níd jů]                                              Potřebuji tě (na své straně)…

 

This is so hard. But why?!                                               [dis is sou ha:rd, bat vaj]                   Je to tak těžké. Ale proč?

I know, everything is just a lie.                        [aj nou, evryfing is džast ae laj]        Já vím, vše je jenom lež.

 

Tak pojď a poslouchej…

 

Budu ti vyprávět, kolik jsem viděl uměleckých děl.

Slyšel jsem takový historky, že to svět neviděl.

 

[Ref:]

 Tak pojď a poslouchej,

 tahle historka je nej...

[Konec ref.]

 

Přeletěl jsem celý svět, byl to jeden dlouhý let.

Ale ruku do ohně jsem nedal, protože jsem se bál.

 

[Ref.]

 

Ruku do ohně si dej a budeš taky nej...

 

[Ref.]

 

Jdeme pařit na chatu…

 

Zesil si basy a vyber kasy.

Už zítra bude ten den,

kdy začne náš velký sen.

 

Jdeme pařit na chatu, jdeme pařit na chatu

Pařit, pařit. Chce to každý z nás.

 

Ach, ty pro pařby bys jenom žil,

Tak zažiješ pařbu jakou si ještě nezažil.

 

Já mám přání

 

Já mám přání, chci tebe.

Já mám přání odepřít sebe,

protože já jen chci tebe.

Já mám přání hrozně moc,

někdy prosním celou noc.

Toto přání je však největší,

ze všech přání nejhezčí.

 

To co chci já nechceš ty,

tak si po svém ži(j).

Možná jsem to řekl špatně,

vždyť já bojoval udatně.

Ale ne vždy je vše vyhráno,

nevadí, za chvíli tu je nové ráno.

 

Kurtův duch

Na památku Kurta Cobaina, bet=risk, hazard

 

Už je to několik let,

jo, ty drogy, to byl bet.

Měl problémy, měl.

Kdo by taky neměl,

ale žít už nechtěl.

 

V 27 krutý to konec byl,

a on byl nejlepší,

který kdy žil.

 

V rockerských srdcích stále žije.

Ta hudba do srdce se vryje.

Ty nádherné melodie.

 

Byl tak mlád a už život neměl rád.

Říkal jsem mu, že neměl odcházet tak mlád,

ale on mi říkal, že už život neměl rád.

 

Velcí vědci, velké věci

 

Narodil se vědec, který vysoké IQ měl.

Takové, že dokázal sestrojit co chtěl.

Studoval místo toho, aby na diskotéku šel.

 

V 25 velký génius to byl,

nejchytřejší, který kdy žil.

Nejlepší ze všech prostě byl.

 

Velcí vědci dělají velké věci,

a to nejsou žádné kecy.

Jó, velcí vědci, velké věci,

a to nejsou žádné kecy.

 

Byl tu jeden vědec,

Tomáš Riedl se jmenoval.

A já jsem ho kdysi znal.

 

Romantik

 

Řídí se svým srdcem jen,

Nevidí život jako ten správný sen.

Udělá vždy to, co mu srdce říká.

Občas ho to bolí jako v srdci dýka.

 

Nešťastné to propad lásce,

mluví stále o své krásce.

Víra mu však pomáhá,

A tak nikdy neváhá.

Všechno dobře dopadne,

když ho něco popadne.

On má jistý dar,

který nemá ani car.

 

Hledá krásu i tam, kde není

A doufá, že se všechno v dobré změní.

On dobrého srdce je,

Ale hezky se mu nežije.

 

I want you to be my friend…

 

When I am sad, my target is bed.                 [ven ajem sed, maj targit is bed]       Když jsem smutný, můj cíl je postel.

My heart's hardly beating,                                    [maj hárts ha:rdly bítin’]             Srdce mi sotva bije,

so turn off the heating.                                              [sou tr:n of d hítin’]                 tak vypni topení.

 

I don't know what can I do,                              [aj dont nou what ken aj dů]             Nevím, co mám dělat

because I'm feeling so blue.                                 [bikós ajm fílin’ sou blů]                Protože jsem tak sám.

I want a good friend,                                               [aj vont ae gud frend]                  Potřebuji dobrého přítele,

to give me a helping hand.                                   [tů giv mí ae helpin’ hend]            aby mi podal pomocnou ruku.

I want him to tell me something wise,             [aj vont him tů tel mí samfin vajs]     Chci, aby mi řekl něco moudrého

'cause these depresions are not nice.             [kós dís diprešns ár not najs]             protože tyto deprese nejsou hezké.

 

I want you to be my friend,                               [aj vont jů tů bí maj frend]                 Chci, abys byl můj přítel,

till the bitter end.                                                [til d bitr end.]                                      až do krutého konce.

 

Youre a bad boy…

 

You've done this, you've done that,                [jův dan dis, jův dan det]                  Udělal si to a udělal si tamto,

but you know that it is bad.                              [bat jů nou det it is bet]                     Ale ty víš, že to je špatné.

You know the truth,                                           [jů nou d trů]                                       Ty znáš pravdu,

but what are you going to do?                         [bat vot ár jů gouin' tu dů]                ale co se chystáš udělat?

You're going to do it again,                              [jůr gouin' tů dů it aegen]                  Chystáš se to udělat znovu,

but we can't stop the rain.                                 [bat ví ka:nt stap d rejn]                     ale my nedokážeme zastavit déšť

I just don't know why to go to this show,      [aj džast dont nou…]                         Já nevím proč bych tam jít měl.

but if you want it, I want it too,                        [bat if jů wont it, aj wont it tů]          ale jestli to chceš, chci to taky,

'cause this is thing that can I do.                     [kós dis is fing det ken aj dů]            protože to je to, co můžu udělat.

 

I’ve got a gift

 

Once I've got a gift,                            [vans ajf got ae gift]                           Jednou jsem míval dar,

which I've lost in the lift.                   [vič ajf lost in d lift]                            který jsem ztratil ve výtahu.

I've tried to find it now,                      [ajf trajd tu fajnd it nau]                     Teď jsem se ho pokusil najít,

everything I've found was letter with a picture of cow.     Ale jediné, co jsem našel byl dopis s obrázkem krávy.

Please help me to find my gift,          [plís help mí tů fajnd maj gift]           Prosím pomoz mi najít můj dar.

this was already fifth.                         [dis vos olredy fift]                             toto byl už pátý.

I need somebody to help me understand [aj níd … mí andrstend]         Potřebuju, aby mi někdo pomohl pochopit,

who has done it, whose hand!         [hů hes dan it, hůs hend]                  kdo to udělal, čí ruka to byla!

This gift was nice, it wasn't wise. [dis gift vos najs, it voznt vajs] Tento dar byl hezký, ten dar nebyla moudrost.

Since I fell in love, I used to have a gift,                                     Od té doby, co jsem se zamiloval jsem míval dar,

which is now inprisoned in the lift. [vič is nau inpriznd in d lift] který je teď uvězněný ve výtahu.

I need my gift back,                            [aj níd maj gift bek]                             Chci svůj dar zpět,

'cause now everything is lack... for me. [kós nau evryfink is lek... for mí] protože teď mám všeho nedostatek.

 

Stowaway

 

Look out, stowaway,                                         [luk aut, stauaevej]             Podívej se, černý pasažére.

You can’t getaway.                                             [jů kan’t getaevej]              Nemůžeš utéct.

They’ll catch you,                                                    [dejl keč jů]                     Oni tě chytí,

they’ll catch you, stowaway.                        [dejl  keč jů, stauaevej]          stejně tě chytí, černý pasažére.

Let’s play, stowaway.                                        [lets plej, stauaevej]            Tak hrej, černý pasažére.

Let’s play this game everyday.                  [lets plej dis gejm evrydej]    Tak hrej tu hru každý den.

Let’s play it straight-away.                               [lets plej it strejt aevej]      Tak ji hrej hned.

 

Do you hear it, stowaway?                               [du jů hír it stauaevej]        Slyšíš to, černý pasažére?

They’re looking for you everyday.             [dejr lukin’ for jů evrydej]       Hledají tě každý den.

Do you feel it, stowaway?                                [du jů fíl it stauaevej]          Cítíš to, černý pasažére?

You odour is here everyday!                            [jór od:r is hír evrydej]        Tvůj pach je tu každý den.

 

They’re just going for you,                              [dejr džast goin for jů]       Už si pro tebe jdou,

You don’t know what can you do.            [jů don’t nou vot ken jů dů]    Ty nevím, co máš udělat.

You want to getaway,                                        [jů vont tů getaevej]           Chceš utéct,

But they know it, stowaway                         [bat dej nou it, stauaevej]      ale oni to ví, černý pasažére.

 

I’ll never stop to love you

 

Oh girl, you don't know,                    [ou grl, jů dont nou]                          Ach holka, ty nevím,

but I love you so.                               [bat aj laf jů sou]                                 ale já tě tak (moc) miluju.

My love is true,                                   [maj love is trů]                                  Moje láska je skutečná,

it tells me what should I do.              [it tels mí vot šut aj dů]                      říká mi, co by měl udělat.

I used to be so shy,                            [aj jůsd tů bí sou šaj]                          Bývával jsem tak plachý,

but believe me,                                    [bat bilív mí]                                         Ale věř mi,

for you I would die.                            [for jů aj vud daj]                                pro tebe bych zemřel.

I was afraid of wrong words,            [aj vos aefrejd of ron' wrds]              Bál jsem se špatných slov,

I used to live in 2 world:                    [aj jůsd tů lif in 2 wrds]                       žil jsem ve 2 světech:

With and without you.                      [wif and wifaut jů]                               S tebou a bez tebe.

When I was with you,                        [ven aj vos vif jů]                                Když jsem byl s tebou,

every minute was new.                      [evry minit vos ňů]                             každá minuta (mi) byla nová.

These times are now gone                [dís tajms ár nau gon]                        Tyto časy už jsou pryč,

and I had never won.                         [end aj hed nevr won]                        a já nikdy nevyhrál.

 

Now kiss me and try to say:"Goodbye"         [nau kis mí and traj to sej gudbaj] Dej mi pusu a zkus říct:"Sbohem."

And I'll ask the God:"Why?"                           [end ajl ask d god vaj]                    A já se zeptám Boha: "Proč?"

 

I'll never stop to love you,                [ajl nevr stop tů laf jů]                        Nikdy tě nepřestanu milovat,

'cause my love's true.                            [kós maj lafs trů]                              protože moje láska je pravá.

I'll never stop to love you,                [ajl nevr stop tů laf jů]                        Nikdy tě nepřestanu milovat,

there is nothing I can do.                  [dér is nafing aj ken dů]                     a tím nic nemohu nic dělat.

I'll never stop to love you,                [ajl nevr stop tů laf jů]                        Nikdy tě nepřestanu milovat,

'cause my love's really true.              [kós maj lafs rili trů]                            protože moje láska je skutečná.

I want you, 'cause I love you…        [aj vont jů, kós aj laf jů]                     Chci tě, protože tě miluju…

PS: Budete-li mít čas, napište mi...


Nezapomeňte hlasovat pro báseň, která se Vám líbí

Michal Novotný
Autor